Söke Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Söke Ziraat Odası > TOPRAK ANALİZ

TOPRAK ANALİZ

TOPRAK ANALİZ LABORATUVARI

1.1.LABORATUVARIMIZ HAKKINDA:

     Söke Ziraat Odası bünyesinde 2007 yılından beri hizmet vermekte olan odamız laboratuvarında, toprağın fiziksel ve kimyasal yapısı,  yetiştiricilik dönemi boyunca bitkiye gerekli olan besin elementleri miktarlarının belirlenmesi konusunda hizmet vermekteyiz.

2.LABORATUVARIMIZDA YAPILAN TOPRAK ANALİZLERİ: 


                                                             

pH TAYİNİ: Toprağın pH tayini toprağın su ile doygunluk tayinin yapılarak 1 gün bekletilmesinden sonra ph meter ile okunarak ölçülmesiyle elde edilir.

İşlem: 2mm’lik elekten elenmiş topraktan 100gr tartılarak saturasyon kabına konur. Toprağa büretten su ilave edilir.   Sonra harcanan hacmi kaydediyoruz. Bu hacmin %10 alınıp harcanan hacme eklenir, toplam hacim belirlenir ve sonuç kısmına geçilir. 1 gün bekleyen saturasyon çamurunun pH’ı metre ile ölçülerek sonuç kaydedilir.

Toprağın pH sınıfı aşağıdaki sınıf değerinden tespit edilir.

Toprağın pH değeri                                    Toprağın Sınıfı

    4.5-5.5                                          Kuvvetli asit

    5.6-6.0                                          Asit

    6.1-6.8                                          Hafif Asit

    6.9-7.6                                          Nötr

    7.7-8.3                                            Alkali 

BÜNYE TAYİNİ: Toprağın bünye tayininde, su ile doygunluk miktarı ölçülerek tekstür sınıfı belirlenir.

İşlem: 100 g. hassas terazide saturasyon kabı içerisine tartılan numune otomatik bürette bulunan saf su ile homojen üstü parlak ve hafif akışkan hale gelinceye kadar karıştırılır. Harcanan  saf su miktarı ile bünye sınıfı belirlenir.

Toprağın bünye sınıfı aşağıdaki sınıf değerinden tespit edilir.

Toprağın su ile doygunluğu                     Toprağın bünye sınıfı

                  <30                                                    Kumlu

                 31-50                                                   Tınlı

                 51-70                                                   Killi-Tınlı

                 71-110                                                 Killi

                  >110                                                   Ağır Killi

EC(tuz) % TAYİNİ: Toprağın EC(tuz) tayini toprağın su ile doygunluk tayini yapılarak 1 gün bekletilmesinden sonra EC kondüktivimetre ile okunarak ölçülmesiyle elde edilir.

İşlem: Saturasyon çamurunu 1 gün beklettikten sonra bir mezür içerisine koyuyoruz. Sonra iletkenlik probunu ve sıcaklıkprobunu mezürün içerisine daldırıyoruz.  Kondüktivitemetrenin sıcaklık ayarını yaptıktan sonra iletkenliği mS cinsinden okuyoruz. Elde edilen değer EC25 değeridir. Sonra hesaplama kısmına geçilip Toplam Tuz % değeri belirlenir.

Toplam Tuz                          Elektriksel Geçirgenlik                               Tuzluluk Derecesi  (%)                                          (EC × 1000 , 25OC, mhos/cm)                      

<0,15                                                              <4                                           Tuzsuz

0,15-0,35                                                        4-8                                          hafif tuzlu

0,35-0,65                                                        8-15                                        orta derece tuzlu

>0,65                                                              >15                                         çok fazla tuzlu

ORGANİK MADDE %: Toprağın organik madde miktarı Walkley Black metodu ile elde edilir.

İşlem: 0,5 mm lik elekten elenmiş toprak numunesinden 1 gr tartılarak 500 ml erlene alınır. Üzerine 10 ml potasyum di kromat ilave edelir. Daha sonra üzerine 20 ml derişik sülfirik asit ilave edilir. Üzerine 100 ml saf su konur ve çalkalanır, üzerine 12-13 damla ortophenanthroline-ferrus  indikatörü ilave edilir. Bu karışım demir sülfat ile titre edilir.Renk dönüşümü önce koyu yeşil sonra koyu mavi ve titrasyon bitiminde kırmızıdır. Bu noktada büretten harcanan demir sülfat çözeltisi ile yüzde organik madde miktarı tespit edilir.

            ORGANİK MADDE%             ORGANİK MADDE SINIFI

                        0-1                                          çok az

                        1-2                                          az       

                        2-3                                          orta

                        3-4                                          yüksek

                        >4                                           Çok yüksek

KİREÇ: Toprakta kireç tayini,Scheibler kalsimetre metodu ile toprağı asit ile muamele ederek içerisindeki karbonat kapsamının yüzde ( % ) olarak belirlenmesidir.

İşlem: Toprağın seyreltik hidroklorik asitle Scheibler  kalsimetresinde işleme tabi tutulması ile karbonatlardan çıkan CO2 gazının kapalı bir boruda tutulması ve hacminin ölçülmesi ve bu hacimden giderek toprağın karbonat kapsamının hesaplanmasıyla elde edilir.

           %Kireç DEĞERİ         Kireç Sınıflandırması

         0-1                                          Az ki

1-5                        kireçli

                        5-15                     orta derecede kireçli

                        15-25                   fazla kireçli                       

              25>                       çok kireçli

FOSFOR : Toprakta fosfor miktarı, Olsen metodu  ile spektrofotometre cihazında belirlenir.

İşlem: 1 g. toprak örneği uygun bir plastik kaba tartılarak üzerine 20 ml sodyum bi karbonat çözeltisi ilave edilir. Daha sonra çalkalayıcıda 30 dk. süreyle çalkalanır. Beher içerisine süzme işlemi gerçekleştirilir. Süzükten alınan 5ml çözeltiye p-nitrofenol, sülfirikasit, amonyum molibdat, askorbik asit ilave edilerek bir balon joje içerisinde saf suyla çizgisine tamamlanarak renk dönüşümü beklenir. Renk dönüşümü gerçekleşen numuneler spektrofotometre cihazında 882 nm dalga boyunda okuması yapılır. Sonuçlar ile topraktaki mevcut fosfor değeri kg/da olarak belirlenir.

         FOSFOR MİKTARI(kg/P2O5 da)                  Fosfor Sınıflandırması     

                   <3                                                                       Çok az

                   3-6                                                                          Az  

                   6-9                                                                        Orta

                  9-12                                                                      Yüksek

                  >12                                                                   Çok Yüksek 

POTASYUM: Toprakta Potasyum  miktarı, AAS cihazında belirlenir.

İşlem:1g. Toprak örneği bir kaba konarak üzerine 10ml amonyum asetat çözeltisi ilave edilir. 30 dk çalkalayıcıda çalkalanır. Mavi bantlı filtre kağıdında süzülür. Süzülen çözelti AAS cihazında okutularak mevcut potasyum değeri hesaplanır.

    

 

  POTASYUM MİKTARI(kg/ K2O da)                Potasyum Sınıflandırması

                  <10                                                                         Çok az

                 10-20                                                                          Az

                 20-30                                                                         Orta

                 30-40                                                                    Orta-Yüksek

                     40<                                                                       Yüksek


Adres:Çeltikçi Mahallesi Bahar Sokak No:6 Söke/AYDIN


Telefon:0256 5181299

Fax: 0256 5127079